بازدید از مزارع زعفران بشرویه

بازدید از مزارع زعفران بشرویه

بازدید تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مزارع زعفران ۹۶/۸/۱۸